Кафедра фінансів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 571
 • Item
  Методи встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки"
  (2022) Кужелєв, Михайло; Сиволап, Ірина
  Предметом дослідження є теоретичні підходи щодо застосування методів встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки". Мета статті – на основі системного підходу здійснити аналіз існуючих методів встановлення відповідності умов господарських операцій принципу "витягнутої руки" для упередження фінансових ризиків для суб’єктів господарювання. Метод або методологія проведення дослідження. У статті застосовано методи наукової абстракції, системний метод, методи аналізу та синтезу. Результати статті. У статті здійснено поглиблений аналіз застосування методів встановлення відповідності умов господарських операцій принципу "витягнутої руки", що дає змогу попередити фінансові ризики для господарюючих суб’єктів. При цьому для можливості практичного та своєчасного застосування визначених методів виникає необхідність вжиття організаційних та управлінських дій щодо надання доступу податковим та фінансовим органам до всесвітніх електронних сервісів, цінових інформаційних ресурсів тощо на постійній основі. Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі модернізації та реалізації податкової політики держави. Висновки. Практичне застосування методів встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» є досить складним. При цьому суб’єкти господарювання при чинних нормах законодавства частково обмежені у вільному виборі методу встановлення відповідності умов конкретної контрольованої операції принципу "витягнутої руки". Однак законодавцем напрацьовано детальний алгоритм щодо підстав для переходу від першого до п’ятого методу, що може упередити судові спори між компаніями та контролюючими органами у майбутньому.
 • Item
  National Assessment of Progress in Achieving the Sustainable Development Goals in Agriculture
  (2022) Kobylynska, T.; Momotiuk, Liudmyla
  The methodological and methodical foundations of enhancement of statistical assessment on the progress in achieving sustainable agricultural development and its environmental consequences requires an integrated statistical approach. Thanks to statistical analysis and evaluation it is possible to obtain a complete picture of the functioning of such a complex and dynamic system, develop means of influencing the totality of agricultural relations in order to reduce harmful effects on the environment and eliminate the negative environmental consequences of agricultural activities. The article assesses the progress in achieving the targets for the sustainable development of agriculture in Ukraine with the help of indicators that ensure the filfillment of the objectives set. The quality of the available information support of monitoring is analyzed. In accordance with the given national targets by 2030, the actual reach of individual indicators that guarantee the implementation of the outlined objectives and targets for sustainable agricultural production was assessed.. It is noted that the main national indicators used to determine the implementation of the task are the indicators of the availability of a balanced diet at the level of reasonable standards for certain segments of the population. It is stated that the Global Sustainable Development Goals (SDGs) form a wide range of economic, social and environmental challenges. Although global SDGs are not legally binding, countries take them into account and develop national measures to achieve them. It is noted that not all global indicators of SDG were relevant for Ukraine as for a number of indicators there are gaps in data sources, their metadata and information support for their monitoring. It is stated that during the process of introduction of national indicators the priority was given to the data that are produced on an ongoing basis within the framework of official statistics using approved methodologies and classifiers. In order to identify potential sources of the data to better reflect the sustainable development of agriculture, a comparative evaluation of global and national indicators, the achievement of which will ensure the implementation of the SDG was conducted.
 • Item
  Economics of data consumption and management of external network effect
  (University of Technology, 2022) Gorbachuk, Vasyl
  Мережевий ефект (мережева екстерналія чи економія від масштабу з боку попиту) − це вплив кількості користувачів чи обсягу користування послугою на цінність даної послуги, яка сприймається кожним користувачем індивідуально. Кожний новий користувач існуючої мережі додаватиме до неї цінність. Якщо економія від масштабу з боку попиту описує цінність наявності багатьох користувачів, то економія від масштабу з боку пропозиції описує ефект переваги збільшення користувачів або вироблених одиниць для зменшення собівартості виробництва.
 • Item
  Організаційні засади роботи цифрових платформ
  (2022) Горбачук, Василь; Гавриленко, Сергій; Голоцуков, Геннадій; Пустовойт, Михайло
  Мережеві ефекти визначаються впливом додаткового користувача продукту чи послуги на ту цінність, яку надають цьому продукту чи послузі інші користувачі. Тоді платформи визначаються як утворення, що поєднують економічних агентів, активно управляючи мережевими ефектами серед цифрових образів цих агентів. Мережеві ефекти розрізняють за їх джерелами: таким джерелами можуть бути користувачі однієї групи чи користувачі кількох груп. Оскільки на цифровій платформі мережеві ефекти генеруються спільно всіма користувачами незалежно від груп, до яких вони належать, а інтерес до платформи підвищується, насамперед, при збільшенні обсягу взаємодії, якою управляє ця платформа, то важко розрізняти мережеві ефекти. Участь у платформі користувачів і використання ними її можливостей можуть бути важливими тому, що активне оцінювання ними продуктів і послуг разом з інформацією, яку дають дії користувачів (для платформ, що збирають і застосовують великі дані), забезпечує розуміння дій користувача, дозволяє платформі надавати кращі послуги чи додавати специфічні пропозиції. Коли споживачі шукають продукт, то стикаються з витратами па поїздки, на інформацію про ціни, витратами на порівняння характеристик продуктів. Коли постачальники шукають платоспроможного покупця, вони зазнають витрат па поїздки та комунікаційні витрати. Посередники знижують трансакційні витрати шляхом централізації обміну. За наявності ринку випадкових сполучень існують вигідні можливості для посередників проводити централізовані обміни, оскільки на покупців і продавців впливає тип їхнього партнера сполучення, а посередництво дозволяє здійснювати самовідбір типів економічних агентів. Посередницька торгівля може частково чи повністю замінювати децентралізовану торгівлю і сприяти ефективнішому розміщенню ресурсів.
 • Item
  Теоретико-ігрові та оптимізаційні моделі і методи підвищення безпеки кіберінфраструктур
  (2022) Горбачук, Василь; Голоцуков, Геннадій; Дунаєвський, Максим; Сирку, Андрій; Сулейманов, Сеїт-Бекір
  Критична інфраструктура взаємозалежних сучасних секторів все більше покладається на кіберсистеми та кіберінфраструктури, які характеризуються зростанням ризиків їх кіберкомпонентів, у тому числі кіберфізичних підсистем. Тому кібербезпека є важливою для захисту критичної інфраструктури. Пошук економічно ефективних шляхів підвищення або підвищення безпеки кіберінфраструктури базується на оптимізаційних моделях і методах стабільності, безпеки та надійності кіберінфраструктури. Ці моделі та методи мають різні сфери застосування та різні напрямки, не обов’язково орієнтовані на стійкість кіберінфраструктури. Зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій вплинуло на концепцію безпеки та характер війни. Багато критичних інфраструктур (аеропорти, лікарні, нафтопроводи) стали потенційно вразливими для організованих кібератак. Сьогодні здійснення головної державної функції оборони і безпеки значною мірою залежить від успішного застосування інформаційно-комунікаційних технологій як сучасних конкурентоспроможних (кінцевих і проміжних) продуктів подвійного призначення, які використовують різні особи з різними цілями. Теорію ігор усе більше застосовують для оцінювання стратегічних взаємодій між нападниками й оборонцями у кіберпросторі. Для дослідження безпеки кіберпростору поєднуються підходи теорії ігор і моделювання. У кіберпросторі арсенал зброї будується шляхом знаходження більшої кількості уразливіших місць у захисті цілі. Вразливість — це слабкість у процедурах безпеки системи, проєкті системи чи його реалізації, а також в організації внутрішнього контролю, якими може скористатися джерело загрози. Динамічний характер вразливостей означає, що вони постійно змінюються з часом. Виявлення вразливості оборонцем знижує ефективність кіберзброї нападника, яка користується даною вразливістю, і підвищує захист цілі. Теорія ігор застосовувалася для вирішення багатьох проблем, включаючи роз-поділ ресурсів, безпеку мережі, кооперацію осіб. У кіберпросторі часто зустрічається гра розміщення, де нападник і оборонець приймають рішення, куди розподіляти свої відповідні ресурси. Ресурсами оборонця можуть бути інфраструктура безпеки (бранд-мауери), фінанси, підготовка кадрів. Наприклад, адміністратор мережі може шукати таке розміщення ресурсів, яке мінімізує ризики кібератак (нападів) і водно-час витрати захисту від кібератак. Нападник має обмежені ресурси і зазнає ризику бути відстеженим і покараним. Проблему розподілу ресурсів у кіберпросторі можна сформулювати як теоретико-ігрову задачу з урахуванням поняття загального знання і проблеми невизначеної спостережуваності.
 • Item
  Статистичне моделювання факторів формування якості зайнятості в Україні
  (2022) Корепанов, Олексій; Лазебник, Юлія; Момотюк, Людмила; Парфенцева, Неля; Чала, Тетяна; Корепанов, Георгій; Черненко, Дарина
  У статті основна увага приділена розробленню методологічних засад статистичного моделювання факторів формування якості зайнятості. Обґрунтовано необхідність розроблення нової стратегії у формуванні якості зайнятості для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку України. Визначено необхідні для цього кроки й управлінські рішення. Окреслено проблеми оцінювання якості зайнятості в Україні, основним етапом якого є моделювання факторів формування якості зайнятості з використанням сучасних статистичних методів. З метою визначення узагальнених факторів формування якості зайнятості побудовано модель головних компонент, яка дозволила трансформувати 18-вимірний ознаковий простір у п’ятивимірний простір узагальнених факторів, які пояснюють 87,6% варіації обраних ознак, що свідчить про високий рівень факторизації. Виділено та ранжовано за ступенем значущості п’ять основних факторів: рівень інформатизації суспільства (внесок – 41,7%), умови праці та навколишнє середовище (26,3%), неформальна зайнятість (8,2%), виробничий травматизм зі смертельними наслідками (6,3%) та рівень зайнятості (5,1%). Розрахунки проведені з використанням прикладного пакета "Statistica", зокрема модуля "Factor analysis". Використання розробленої моделі дає можливість запобігти суб’єктивізму при визначенні основних факторів формування якості зайнятості. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати теоретико-методологічні засади статистичного моделювання факторів формування якості зайнятості на основі методу головних компонент. Виділені фактори можуть бути прийняті за основу при формуванні ключових напрямків удосконалення сфери зайнятості в Україні.
 • Item
  A Risk-Informed Decision-Making Framework for Climate Change Adaptation through Robust Land Use and Irrigation Planning
  (2022) Ermolieva, Tatiana; Havlik, Petr; Frank, Stefan; Kahil, Taher; Balkovic, Juraj; Skalsky, Rastislav; Ermoliev, Yuri; Knopov, Pavel; Borodina, Olena; Gorbachuk, Vasyl
  Uncertainty and variability are key challenges for climate change adaptation planning. In the face of uncertainty, decision-making can be addressed in two interdependent stages: make only partial ex ante anticipative actions to keep options open until new information is revealed, and adapt the first-stage decisions with respect to newly acquired information. This decision-making approach corresponds to the two-stage stochastic optimization (STO) incorporating both anticipative ex ante and adaptive ex post decisions within a single model. This paper develops a two-stage STO model for climate change adaptation through robust land use and irrigation planning under conditions of uncertain water supply. The model identifies the differences between decision-making in the cases of perfect information, full uncertainty, and two-stage STO from the perspective of learning about uncertainty. Two-stage anticipative and adaptive decision-making with safety constraints provides risk-informed decisions characterized by quantile-based Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk risk measures. The ratio between the ex ante and ex post costs and the shape of uncertainty determine the balance between the anticipative and adaptive decisions. Selected numerical results illustrate that the alteration of the ex ante agricultural production costs can affect crop production, management technologies, and natural resource utilization.
 • Item
  Процеси генерації цифрових даних та їх застосування
  (2022) Горбачук, Василь; Лупей, Максим; Ніколенко, Дмитро; Дунаєвський, Максим; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Батіг, Людмила
  Стаття присвячена процесам датафікації для перетворення широкого кола явищ в цифровізовані кількісно вимірювані одиниці інформації для їх аналізу. У зв’язку з масовим проникненням інтелектуальних технологій у повсякденне життя та підвищенням фільтрації соціальної взаємодії через платформи соціальних медіа й інші онлайн-сервіси, дані сьогодні генеруються і збираються від різноманітного спектру практик. Визначено, що датафікація та обчислювальні соціальні науки можуть запропонувати новітні уявлення про життя з вбудованими цифровими технологіями. Водночас багато вчених із соціальних наук стверджують, що процес датафікації звужуватиме складність об’єкта дослідження і багатство соціального контексту, в якому відбувається власне датафікація. Датафікація стосується процесу, за допомогою якого суб’єкти, об’єкти і практики перетворюються в цифрові дані. У зв’язку з розвитком цифрових технологій, цифровізацією та великими даними багато фахівців стверджують, що датафікація посилюється з розгортанням нових вимірів соціального життя в цифрових просторах. Датафікація відтворює різного роду інформацію у кількісно вимірювані та зчитувані машиною дані з метою агрегації й аналізу. Датафікація також використовується як термін для опису логіки, за якою речі у світі − це джерела даних, що добуватимуться для уточнення чи продажу, за допомогою яких можна діставати уявлення про людську поведінку та соціальні явища. У статті розкрито, що цей термін часто використовується тими, хто прагне критикувати подібну логіку і відповідні процеси перетворення інформації. З’ясовано, що поняття датафікації спочатку застосовувалося вченими, які прагнули перевіряти, як цифровий світ змінюється з розвитком великих даних та економік даних. Коли власне датафікація набуває поширення, науковий підхід у ряді дисциплін і піддисциплін потребує відповідної концептуалізації, щоб краще розуміти зрушення до відтворення інформації як даних для аналізу цифрових (віртуальних) образів реальних об’єктів, виходячи за межі онлайн-платформ. Науковці даних прагнуть виробляти висновки з широкого кола питань, досліджуючи сліди даних, які люди залишають після себе в кіберпросторі.
 • Item
  Економічне моделювання міжнародних конфліктів
  (2022) Горбачук, Василь; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Батіг, Людмила
  Всі економічні моделі мають певні спільні риси: мають передбачатися оптимізуючі рішення на рівні осіб, які приймають рішення, та результуюча рівновага внаслідок взаємодії всіх цих рішень на агрегованому рівні. Крім того, рішення мають підлягати деякому ресурсному обмеженню. Теорія конфлікту є не просто однією з гілок економічного аналізу чи набором схожих тем злочинності, трудових спорів, судочинства, а мікроекономічним підходом до досягнення односторонньої переваги замість взаємних переваг. Якщо теорія макроекономічного аналізу і теорія мікроекономічного аналізу передбачають звичайні процеси виробництва, за допомогою яких ресурсні входи перетворюються у бажані товари, то теорія конфлікту передбачає технологію протиборства і боротьби. У процесі конфлікту роль входів виконують зусилля військових дій, які генерують виходи у формі кінцевого розподілу ресурсів і доходів між усіма сторонами.
 • Item
  Моделювання самопідтримуваних стратегій для урядової фінансової системи, державної банківської системи та інвестиційної системи відновлюваної енергогенерації
  (2022) Горбачук, Василь; Дунаєвський, Максим; Сулейманов, Сеїт-Бекір
  На початку третього тисячоліття широку увагу привертають виснаження викопних джерел енергії та забруднення довкілля, спричинене швидким зростанням попиту на енергію: досліджувалися відгук попиту, планування робіт, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел є важливим способом сприяння енергозбереженню та поліпшення енергоефективності. Серед відновлюваних джерел одними з найпоширеніших і найперспективніших є джерела сонячної енергії. Проте нестабільність вихідної потужності, спричинена мінливістю і змінною природою відновлюваних джерел енергії, породжує виклики для широкомасштабної диспетчеризації потужності. Крім того, розвиток фотоелектричної галузі стримували тривалий період віддачі на інвестиції у сонячну фотоелектричну енергію та потреба у великих початкових капіталовкладеннях. Для задоволення зростаючого попиту на енергію та зменшення викидів вуглекислого газу багато держав активно підтримує поширення фотоелектричного енергогенеруючого обладнання. При цьому урядова фінансова система і державна банківська система відіграють ключову роль у сприянні відповідним інвестиціям. Взаємодія урядової фінансової системи, державної банківської системи та інвестиційної системи фотоелектричного енергогенеруючого обладнання може вести до стійких стратегій цих трьох сторін (включаючи обсяги урядових субсидій і банківських позик) на розподіленому державному ринку фотоелектричної енергії в залежності від рівня розвитку цього ринку. Оскільки ринок може перебувати на початковому, середньому і зрілому рівні свого розвитку, то немає гарантії, що будь-який рівень розвитку ринку однаково сприятиме інвестиціям у фотоелектричне енергогенеруюче обладнання. Можна припустити, що урядові субсидії та банківські позики відіграють важливішу роль на середньому рівні розвитку ринку фотоелектричної енергії. Крім того, урядова фінансова система і державна банківська система сприяють встановленню обладнання більшої фотоелектричної потужності з вищими інвестиційними витратами.
 • Item
  До економічної теорії міжнародних конфліктів
  (2022) Горбачук, Василь; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Батіг, Людмила
  Категорія конфлікту охоплює не лише війну, але й також злочинність, судочинство, трудові спори (зокрема страйки та локаути). Теорія обміну і теорія конфлікту є рівнозначними гілками економічного аналізу: теорія обміну основана на контрактних і взаємних виграшах, а теорія конфлікту − на суперництві за асиметричну перевагу. Заслуговують уваги різноманітні аналітичні варіанти моделювання конфліктної рівноваги, наприклад, для фактичних військових дій чи озброєного мирного співіснування. Можна показати, що вибір між розгортанням і згортанням конфлікту визначається перевагами, можливостями і сприйняттями. Технологію конфлікту можна вважати певним фактором економічної діяльності. Живі істоти скрізь конкурують за засоби для свого існування. Конкуренцію, яка стає достатньо інтенсивною, називають конфліктом, коли суперники намагаються нашкодити, вивести з ладу чи зруйнувати один одного.
 • Item
  Засади і становлення системної інженерії
  (2022) Горбачук, Василь; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Батіг, Людмила
  Поширене просування засобів системної інженерії і системних мов у новому тисячолітті відбувалося завдяки розробникам оборонних, аерокосмічних, роботизованих та інших систем, які працювали з організаціями, що займаються стандартизацією, та постачальниками комерційних інструментів для моделювання архітектур і систем. Водночас для багатьох фахівців і практиків у традиційних галузях (машинобудування, електротехніка, добувна промисловість, агропромисловий комплекс, охорона здоров’я, державні функції та інші) предмет системної інженерії залишається малознайомим, хоча фундаментальні поняття і принципи архітектурної і системної інженерії є простими та інтуїтивно зрозумілими. Системні погляди відрізняються від традиційних точок зору на продукти і послуги зосередженістю на цілісності та взаємозв’язках між складовими частинами. Архітектура системи стосується такої структуризації системи та її взаємозв’язків у контексті її середовища, яка уможливлює її функціональність. Моделювання − це інтерпретація концепцій в структури, які представляють систему, а інженерія − це реалізація концепцій, яка використовує моделі науки для вирішення проблеми чи використання можливості таким чином, щоб надавати корисність і ринкову вартість. Особливістю сучасних цифровізованих інфраструктурних реєстрів, порівняно з іншим програмним забезпеченням (ПЗ), є залежність від конкретної інфраструктури чи інфраструктур у спільному користуванні, тобто від апаратно-технологічного забезпечення, яке динамічно розвивається. З масовим застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій виникає багато нових даних і відповідних реєстрів. Коли архітектурні моделі ПЗ залишатимуться здебільшого мистецтвом або ремеслом, без належної наукової підтримки, то погіршуватимуться ризики так званих цифрових розривів у застосуваннях даних і реєстрів, які, в свою чергу, збільшуватимуть ризики для критичних та інших життєво важливих інфраструктур. Варто зазначити, що питання системної архітектури вважаються одними з найскладніших і найвідповідальніших при розробці ПЗ.
 • Item
  Integrated resilient strategies of renewable power generation and distribution
  (2022) Gorbachuk, Vasyl; Suleimanov, Seit-Bekir; Batih, Liudmyla
  The interaction of the government financial system, the state banking system, and the investment system of renewable photovoltaic (PV) power generation equipment can lead to sustainable strategies of these three parties (including government subsidies and bank loans) in the distributed state PV market depending on its level of development. However, the instability of power output, caused by the variability and changing nature of renewable energy sources, poses challenges for large-scale power dispatch. In addition, the development of the PV industry has been constrained by a long period of return on investment in solar photovoltaics and the need for large initial investments. Household consumers, living in residential premises, are one of the main long-term buyers of electricity and therefore have the potential to become investors in small distributed solar PV installations. Compared to centralized large-scale PV power plants or industrial and commercial PV plants, small-scale residential distributed PV plants have many specific advantages: reduced upfront investment required to build a centralized power plant; reduction of losses on the line caused by the transmission of electricity over long distances; improving the balance between supply and demand for electricity due to limited geographical area. In order to facilitate the resettlement of residents in small dwellings and their transformation into energy consumers of the power system, the government should use appropriate strategic tools to encourage residents to plan investments in PV installations. The important questions are remained: whether government subsidies and bank loans can significantly contribute to dissemination of PV installations at the different levels of PV market development; which evolutionarily stable states will be formed at different development levels of the PV market; how the volume of government subsidies, the share of bank loans, the capacity of PV installations implemented by investors will affect the evolutionary trajectories of the all PV market dimensions and the transformations of various evolutionarily stable states. In order to answer those questions, numerical simulations are to be performed studying evolutionary trajectories at different development levels of the PV market.
 • Item
  Substantiating the Diffusion Model of Innovation Implementation and its Application to Vaccine Propagation
  (2022) Gorbachuk, Vasyl; Dunaievskyi, Maksym; Syrku, A.; Suleimanov, Seit-Bekir
  The paper examines prerequisites and assumptions of the classical Bass innovation diffusion model with the aim of applying it in modeling of relevant stochastic processes related to the pandemic. The Bass model has proven its versatility and applicability to various environments. A thorough mathematical substantiation of the model properties is presented based on theories of evolutionary equations and stochastic processes for its further development, as well as search for uncertainty parameters and observable variables. The paper provides realistic estimation results of the Bass model parameters for vaccination in Ukraine and Belarus on weekly data of the first half of 2021. Similar studies are suggested for other countries, as well as regions and districts of Ukraine.
 • Item
  Інфраструктурні технології великих і відкритих даних НАН України
  (УкрІНТЕІ, 2022) Горбачук, Василь; Гавриленко, Сергій; Голоцуков, Геннадій; Ніколаєвська, Олена; Ніколенко, Дмитро
  Розроблені в НАН України та широко експлуатовані (починаючи з 2015 р.) розподілені інформаційні технології, з десятками тисяч користувачів, запитів і звітів у режимі реального часу, практично доводять здатність надійно й ефективно забезпечувати потреби побудови резильєнтних інфраструктур загалом. Хмарні архітектури з подібними технологіями водночас підвищують резильєнтність кіберінфраструктур.
 • Item
  Особливості мови і стилю викладення матеріалу наукових досліджень
  (2022) Галицька, Елеонора
  В статті розглянуто завершальний етап наукового дослідження – логічне і послідовне викладення його результатів. Висвітлено ознаки наукового стилю: науковість, інформативність, предметність, об’єктивність, логічність, узагальнення, абстрагованість, лаконічність, доказовість і аргументованість, переконливість тверджень, доступність і цілісність, структурованість, однозначність, висновок, композиція тексту. Зазначено характерні риси наукової мови – точність, ясність, стислість, смислова завершеність їх словесного виразу і, таким чином, предметність тлумачень і використання спеціальної термінології. Метою статті є узагальнення наукових підходів щодо особливостей мови і стилю викладення результатів наукових досліджень, а для кращого сприйняття матеріалу його подано у наочній і зручній формі за допомогою табличного методу. Зокрема, це – таблиці, які характеризують спеціальні функціонально-лексичні засобами вираження зв’язків (засоби для поєднання інформації) у науковому тексті; використання у науковому тексті увідних слів і словосполучень, які вказують на ступінь вірогідності результатів; словесні конструкції, завдяки яким здійснюється виклад текстового матеріалу безособовим монологом; різновиди різної позиції автора до позиції інших авторів, зарубіжних і вітчизняних вчених, з дотриманням правил мовленнєвого етикету; стильові ознаки наукового стилю. Також розкрито характерні різноманітні стильові недоліки наукових текстів. Висвітлено власний досвід, який сприяє формуванню та удосконаленню наукового стилю викладення матеріалу здобувачами вищої освіти. Зокрема, зазначаються види робіт, які сприяють з першого року навчання в університеті здобувати студентами навичок роботи з інформаційними джерелами, а, виконуючи письмові роботи, робити перші кроки в засвоєнні лексичних і стилістичних форм викладення матеріалу, засвоєння норм мовленнєвого етикету не тільки у спілкуванні, а й також у наукових підходах при виконанні письмових робіт.
 • Item
  Distance learning as a tool for enhancing university academic management processes during the war
  (2023) Kuzheliev, Mykhailo; Zherlitsyn, Dmytro; Nechyporenko, Alina; Lutkovska, Svitlana; Mazur, Hennadii
  The ongoing war in Ukraine has posed unprecedented challenges to traditional education systems, disrupting learning and affecting education quality. As universities adapt to these challenges, the growing reliance on distance learning strategies becomes crucial for maintaining academic management processes. This paper investigates the role of distance learning tools in addressing wartime challenges and enhancing university academic management. Utilizing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis of student performance with qualitative insights from educators and students affected by the war. The results prove the effectiveness of distance learning tools in maintaining education quality during the war while also addressing the unique challenges faced by universities in conflict areas. The findings reveal that distance learning tools serve as a valuable resource for universities to mitigate the negative impact of the war on education quality as part of academic management processes. However, specific challenges such as developing digital competencies, ensuring access to technology, and designing effective distance learning materials must be addressed in war-related disruptions. The quantitative analysis of student performance data highlights the potential of innovative distance learning tools in maintaining education quality during crises and wars. However, the efficiency of their use during the large-scale war in Ukraine has shown a decline and thus necessitates further research. Nevertheless, these insights provide valuable guidance for educators and academician managers to support students and educators during challenging times.
 • Item
  Integrated Assessment of Ukraine Monetary Security Level
  (2023) Myskiv, Galуna; Kuchma, Mariia; Goncharenko, Mykhailo; Kuzheliev, Mykhailo; Pryimuk, Vladyslav
  In the article, the authors made an integrated assessment of monetary security level by calculating the im-pact of the monetary system set of indicators and Ukraine’s monetary policy. To build an integrated indicator for as-sessing the level of monetary security, the authors identified 14 main monetary indicators which were divided into stimulants and where stimulants. For each indicator, the authors calculated the level of impact on monetary security. To calculate the integrated level of monetary security assessment, the authors used two methods: with the establish-ment of weights for each of the output indicators and without it. In this case, the possible values of the integrated in-dicator of monetary security Wi belong to the segment [0; 1], and its unit and zero values correspond to the best and worst value of the monetary security indicator. With the dignity of the two approaches, calculated indicators of mon-etary security of Ukraine reached the minimum value in 2015. A similar trend was also characterized regarding to monetary security highest level, observed in 2013. At the beginning of 2020, the level of monetary security was set at 0.558 (0.531). Slight deviations between the calculated integrated indicators of the level of monetary security in-dicate the accuracy of the calculations of both the first and the second approach. Both approaches can be used in practice by regulators and government agencies. According to the results of the study, we conclude that the integrat-ed indicator of the level of Ukraine’s monetary security in 2020 is within satisfactory limits, due to the objective cur-rent trends of the national economy.
 • Item
  Економічний вимір трансформаційних процесів
  (Університетська книга, 2021) Димченко, Олена; Євдокимов, Ю.; Лукаш, О.; Маценко, О.; Момотюк, Людмила
  Розділ 10.6. підручника "Сучасні тренди економічного розвитку: досвід ЄС та практика України" за ред. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2021.
 • Item
  Людський капітал у глобальному світі та в Україні: довгострокові тренди та вплив COVID-19
  (2022) Шумська, Світлана
  На основі аналізу оцінок сукупного багатства глобального світу на довгостроковому проміжку 1995–2018 рр. виокремлено важливі тренди зростання його рівня, а також окремих складових та багатства на душу населення. Підкреслено важливість збільшення у структурі багатства частки людського капіталу, як ключової детермінанти економічного розвитку. Порівняльний аналіз структури багатства України із середніми значеннями по окремим країнам та групам привертає увагу до тренду щодо збереження невисокої частки людського капіталу у національному багатстві, що обмежує потенціал зростання. Побудовані регресійні моделі підтвердили гіпотези щодо наявності позитивного впливу людського капіталу на формування багатства й економічну динаміку України. Наведено негативні ефекти впливу COVID-19 на зменшення людського капіталу в глобальному світі та погіршення добробуту населення України.