Кафедра загального і слов’янського мовознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 215
 • Item
  Persecuted Turkology: the Ukrainian context
  (2023) Turanly, Ferhad
  The purpose of the study is to consider the problem of the development of the Turkic Studies in Ukraine, and particularly the activities in this context of Agatangel Krymskyi. Periodisation of the development of the Ukrainian Turkic Studies has been made, and its goal and objectives have been identified. In particular, the paper proves the needs for studying the Turkic-Ottoman written documents concerning the History of the Cossack-Hetman Ukraine taking into account the civilisational measurement. This paper demonstrates the importance of the Ukrainian Language in the Turkish-Ukrainian diplomatic correspondence, issues of methodology of scientific studying and publication of oriental written documents relating to the History of Ukraine, including the ones in the Turkic languages. The idea has been formulated that studying archival Turkish documents is crucial for the formation of an adequate comprehension of the actual Turkish-Tatar-Ukrainian relations, аs well as needs for studying the History of the Cossackdom origin. Such concept of doing research is important for the setting-up and development of the Turkic Studies, and partially for those ones of the Crimean-Tatar Studies, primarily in regard of the historic aspect of the Ukrainian Cossackdom genesis and informs us of repressions of the Ukrainian scholars in the field of the Turkic Studies. The research has been done while observing the principles of historism and historic source-studying systemacity, аnd also principles of an interdisciplinary approach and the norm for identification of authenticity and informational value of the data and facts have been identified. The academic novelty of the study is a civilisational comprehension of the development of Oriental Studies in Ukraine, and first of all that of Historiography and Studies of Sources related to the Turkish-Ottoman written documents concerning the Cossack Period of Ukraine using for that purpose an adequate methodology, and also bearing in mind the culturological measument of historic process; besides, there have been set up the logic phases in the formation and development periodisation of Turkology as a specific branch of historic science under the circumstances of a repressive impact. The Conclusion. Turkic Studies were started in the 19th century by such Ukrainian intellectuals, as Mykola Hulak, Olexandr Navrotskyi, Lev Lopatynskyi very of essential importance for a further development of the Studies regardless of the complicated life conditions due to prosecutions from the side of the Muscovite-Russian totalitarian political regime. In 1933 the Ukrainian Academy of Sciences was proclaimed being the Centre of the nationalistic and counter-revolutionary activities, which h resulted in a lot of such outstanding Ukrainian Orientalists, particularly Turkologists, such as Mykola Hulak, Olexandr Navrotskyi, Lev Lopatynskyi, Agatangel Krymskyi, Vasyl Dubrovskyi, Yevhen Zavalynskyi, Omelian Pritsak, Yaroslav Dashkevych, Hryts Khalymonenko, Valeriy Marchenko, Mykola Myroshnichenko and others, suffered much from prosecutions by the Muscovite-Russian and Soviet-Communist regimes.
 • Item
  Лінгвокультурологічне тлумачення ойконімів: у пошуках істини
  (2022) Вербич, Святослав
  Стаття присвячена оглядові й аналізу концептуальних засад і результатів дослідження В. В. Котович, викладених у монографії "Ойконімія України як лінгвокультурний феномен". Метою своєї студії авторка визначила дослідження назв поселень України (переважно міських) в ономастико-культурологічному аспекті, декодування мовної та позамовної інформації, відображеної в основах аналізованих астіонімів. У чотирьох розділах книги проаналізовано наукові праці, присвячені вивченню української ойконімії в різних аспектах; схарактеризовано мовно-культурну інформацію, яку містять ойконіми України, насамперед власні назви міст; ойконімікон України описано як багатогранне лінгвокультурне явище крізь призму відбиття в конкретних назвах різних проявів життя людей, їхнього уявлення про простір і час, духовність, певну символіку тощо. На жаль, у багатьох випадках В. В. Котович пояснює назви поселень поза їхніми історичними формами, а твірні ойконімооснови аналізує поверхово, нехтуючи їхньою словотвірною структурою та семантикою. Такий підхід часто призводить до хибних висновків як в інтерпретації дериваційної моделі відповідних ойконімів, так і у встановленні їхньої етимології. Наприклад, ойконім Жмеринка, що на Східному Поділлі, авторка виводить від імені *Жмерин + суфікс -к-а. Проте первісна назва міста не Жмеринка, а Бокіївці, відома з кінця XVI ст.: 1598 p. — Bokijowce. Назва Жмеринка пізніша. Їй, до речі, передувала форма Жмеринці. Крім цього, суфікс -к-а не виконує посесивної функції. Отже, лінгвокультурологічне дослідження топонімів має перспективу лише в тому разі, якщо воно ґрунтується на фаховому структурно-семантичному та етимологічному аналізі відповідних власних географічних назв з урахуванням їхніх історичних форм та можливих фонетичних змін у часовій площині.
 • Item
  Дискурсивно-праґматичні особливості інтерв’ю публічної мовної особистості (на матеріалі англійської та української мов)
  (2012) Куранова, Світлана
  Розглянуто особливості інтерв’ю у дискурсивно-прагматичному аспекті, проведено кількісний та якісний аналіз застосування певних типів дискурсивних одиниць при формування текстів такого жанру. Визначено спільні та відмінні риси мовної особистості в американському та українському публічних дискурсах.
 • Item
  Архівний документ султана Ібрагіма про становище козаків та грошову реформу 40-х років XVII століття
  (Видавництво М. П. Коць, 2004) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Історія стосунків 1637-1646 рр. між запорозькими козаками, кримськими татарами, донськими козаками, ногайцями та переговори між султаном і царем у висвітленні тюркських джерел та історіографії досі залишаються маловивченими. Предметом цієї статті є інтерпретація листа султана Ібрагіма (1640-1648) до великого візира про те, що коли здійснюватиметься грошова реформа, разом із новою монетою “акче (akçe)" повинні залишитися в обігу також старі гроші.
 • Item
  Рецензія на монографію: Фергад Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть ХVIII століття
  (2017) Крюков, Віктор
  Змістовно–проблемне коло монографії Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько–турецьких писемних джерелах (друга половина XVI– перша чверть ХVIII століття)" охоплює знакові для історії України події національно–визвольної боротьби українців проти національного гноблення з боку Речі Посполитої, до якої були залучені інтереси провідних у міжнародній політиці країн того часу, а саме Османської імперії, Кримського ханства та Московського царства. Не зважаючи на те, що дана проблематика є загальновідомою в історичній науці, інтерес до неї тільки посилюється.
 • Item
  За свідченнями османських джерел : рецензія на монографію Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI - перша чверть XVIII століття)
  (2017) Щербак, Віталій
  Рецензія на монографію Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI - перша чверть XVIII століття).
 • Item
  Методологія наукових досліджень староукраїнських та османсько-турецьких рукописних документів козацької доби історії України (друга половина XVII ст.) : навчально-методичний посібник
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2023) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з вимогами навчання у вищих навчальних закладах України. Зміст викладеного матеріалу відповідає навчальній програмі з дисципліни "Методологія наукових досліджень", зосібна в студіюванні таких спеціальностей, як "Джерелознавство", "Спеціальні історичні дисципліни", "Текстологія", "Основи етнолінгвістики", "Етно- і глотогенез українців", "Історія України", "Історія міжнародних відносин", "Загальне мовознавство", "Турецька мова", і враховує норми закону України "Про вищу освіту" щодо методологічного забезпечення науково-навчальної діяльності, а також Болонської системи щодо кредитно-модульного забезпечення освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності, сучасні тенденції та інтердисциплінарність навчання. Рекомендується науковцям, зокрема студентам, аспірантам, докторантам відповідної освітньо-наукової програми вищих навчальних закладів.
 • Item
  Критик проти недоладних віршів [електронний ресурс]
  (2022) Петренко-Цеунова, Ольга
  Неокласик Микола Зеров мав високі вимоги до себе, до письменників і навіть до читачів: із цього іронізував Валер’ян Підмогильний, коли створив у романі "Місто" образи критика Михайла Світозарова й викладача-латиніста, котрий стверджував, що без латини світ занапаститься, і зрештою заколов себе мечем, як давній римлянин. Розповідають, буцімто молоді поети приносили поважному критикові свої вірші, а Микола Костьович гидливо відмовляв зі словами: "Не треба мені ваших дохлих котенят". Якими були його критерії хорошої літератури, найпромовистіше засвідчують літературно-критичні тексти самого Зерова.
 • Item
  Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка "Місто з химерами"
  (2022) Близнюк, Катерина
  У статті досліджено особливості репрезентації Києва в романі О. Ільченка "Місто з химерами". Виявлено, що багатоетнічний склад населення показано через біографії та мовні особистості персонажів, а також через специфіку мовного ландшафту міста. Автор використовує польську та російську мову для маркування представників окремих соціальних груп, українська мова може мати маркувальну функцію, але переважно використовується як нейтральна мова викладу.
 • Item
  Сигматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості
  (2022) Куранова, Світлана
  У доповіді окреслено особливості моделювання дискурс-портрета мовної особистості за сигматичною координатою та визначено параметри реконструкції особистісних смислів адресанта. Зосібна розглянуто перспективи створення узагальненого дискурс-портрета мовної особистості.
 • Item
  Слов'янські мови крізь мову українську (на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу)
  (2022) Лучик, Алла
  Репрезентативність, збалансованість за жанрами і функційними стилями текстів Українського національного лінгвістичного корпусу обсягом близько 20 млн, а також можливість використання повнотекстового пошукового інструментарію дозволили отримати максимально достовірні дані про особливості функціонування номінацій слов’янських мов в українській мові. За допомогою методу кількісних підрахунків описано шкалу уживаності референтів слов’янських мов в українських текстах усіх функційних стилів.
 • Item
  Мовні засоби впливу на слухача у проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" П. Могили
  (2022) Тома, Наталія
  Метою цієї розвідки є спроба здійснити аналіз проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" як комунікативного явища, враховуючи мовні засоби впливу на слухача, структуру тексту й виражальні засоби, ужиті проповідником з урахуванням особливостей психологічного сприйняття.
 • Item
  The Motive of Discrepancy in Hryhorii Skovoroda’s Works
  (2022) Petrenko-Tseunova, Olha
  The article explores the discrepancy of the form and the content as a philosophical, moral and axiological problem in the works of Hryhorii Skovoroda. Using the phenomenological reading and structural analysis, the author investigates the interaction between the form and the content in treatises, soliloquies, poems, and letters of Skovoroda. The intellectual and aesthetic background of the Baroque epoch to a large extent explains why this motive of discrepancy occupies a prominent place among the writings of the Ukrainian philosopher. The article analyzes the main plots, in which the discrepancy is revealed: vocation against non-congenial work; a real friend and a fl unkey; the truth and a false thing; and the heavenly and an earthly city. After considering all these aspects and other crucial issues, it is concluded what makes the problem of discrepancy an invariant motive in the works of Hryhorii Skovoroda.
 • Item
  Чигиринський похід турецької армії на Правобережну Україну: причини та його історичні наслідки
  (2021) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Досліджується одне з проблемних питань історії українсько-турецьких відносин останньої чверті XVII ст. Аналізуються передумови, причини та наслідки Чигиринської воєнної кампанії безпосередньо на чолі з турецьким султаном Мехмедом IV. Для наукового розгляду цього питання перш за все використані відомості, отримані з османсько-турецьких і кримськотатарських писемних джерел та історіографії. Детально описуються обставини виникнення конфлікту, а також ідеться про спробу мирного врегулювання гострої суперечки між учасниками подій. Висвітлюється перебіг військових дій, пов’язаних із цією кампанією, та наслідки останньої.
 • Item
  Династія Гіраїв: ретроспективний огляд арабографічних писемних джерел
  (2022) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  У статті досліджується історія правлячої в Кримському ханстві династії Гіраїв за відомостями османсько-турецьких і кримськотатарських арабографічних писемних джерел. Наголошується на специфіці стосунків правителів Криму та Османської імперії, їхніх контактів з козацькою Україною. Наукова новизна полягає у цивілізаційному осмисленні історіософії династії Гіраїв і Кримського улусу в контексті розвитку державності останнього та застосуванні авторської методології інтерпретування відповідних історичних подій із урахуванням наявних відомостей означених джерел.
 • Item
  Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження
  (2011) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Розглянуто необхідність розроблення відповідної методології з метою ретельного опрацювання архівних документів, зокрема османсько-тюркською мовою. Адекватний переклад документів на українську мову та їх тлумачення є важливим свідченням об’єктивного висвітлення історії українсько-турецьких взаємин козацької доби.
 • Item
  Frazeologia polska dla studentów ukraińskich: aspekt porównawczy i etnolingwistyczny
  (2021) Nepop-Ajdaczić, Lidia
  Матеріали доповіді учасника VII Світового конгресу полоністики, Вроцлав, 20-23 жовтня 2021 р.
 • Item
  Діяльність азербайджанських іммігрантів в Україні: освіта, наука та розвиток діаспори
  (2022) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Важливе значення теми нашого дослідження полягає в тому, що азербайджанці, які проживають в еміграції, беручи активну участь у визвольних рухах відповідних націй, будівництві незалежних держав свого перебування, розвитку їхніх поточних країн проживання, тим самим гідно представляють свою власну рідну історичну батьківщину Азербайджан. У цьому контексті співвітчизники з Азербайджану, котрі проживають в Україні, є одними з перших в Європі, що створювали діаспорські організації. Члени цих діаспор, шляхом згуртування в місцях свого проживання в громадські організації, займаються, індивідуально чи створюючи активні творчі групи чи колективи, культурно- просвітницькою, науковою, політичною та економічною діяльністю, зосібна у сфері державної розбудови. Наукове дослідження життя та діяльності таких громад і громадян в галузі розвитку державної громадськості та відображення цього в офіційних навчальних програмах, започатковуваних у вищих навчальних закладах, має неабияке важливе значення для ефективного поширення позитивного досвіду зазначеної діяльності членів азербайджанських громад і кращого сприяння досягнення ними самими нових успіхів у своїй діяльності.
 • Item
  "Вже в його назві почуєш гомін віків"
  (2021) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Матеріали доповіді учасника Всеукраїнської наукової конференції "Треті Грабовецькі історичні читання", (м. Івано-Франківськ, 4 грудня 2020 р.).
 • Item
  The Folk Medicine Concept in Vernacular English of the XIX Century
  (2022) Palchevska, Oleksandra; Luchyk, Alla; Aleksandruk, Iryna; Labenko, Oksana; Shabunina, Viktoriia
  The research is devoted to studying the Folk Medicine concept in English based on British ethnographic and folklore materials, as well as dictionaries of dialects published in the XIX and early XX centuries. The work aims to analyse the Folk Medicine concept and its representation as a component of the folk world picture, verbalised in that time‟s medical language, the core of which is a set of folk nominations used to denote folk names of diseases associated with ancient medical practices. On the periphery, folk texts represent superstitions as necessary constituents of folk medical practices connected with the mentioned nominal units. A comprehensive methodology of conceptual analysis allowed identifying the basic ideas about Folk Medicine. Based on the statement that the meaningful component of the Folk Medicine concept is realised in the folk consciousness, the key verbalised nominations‟ definitions denoting the disease names, and their compatibility with adjectives and verbs, were analysed. The influence of medical rites and rituals on the semantics of lexical units was proved. The analysis identified the basic semantic features of the Folk Medicine concept, including ethnonymic, colourative, anthroponymic, mythological, spatial and temporal components.